Top Posts

Jo เริ่มต้นทำ homeschool #7 บ้านเรียนอนุบาล

กฤดาภรณ์ ขั้นตอนการทำ Homeschool : การขอจดทะเบียนบ้านเรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) Home School ในประเทศไทย

KusalinTl Nasreen แบบฟอร์มเขียนแผนบ้านเรียน ฉบับอัพเดท เมษายน 2562

Unnop รูปแบบการทำโฮมสคูล

Jo เริ่มต้นทำ homeschool #8 บ้านเรียนประถม

Unnop ติดต่อเรา

Patai homeschool แพงแค่ไหน : คร้้งแรกในการเปิดเผยค่าใช้จ่ายการทำบ้านเรียน

Unnop Tutorial 5 : การเขียนร่องรอยการเรียนรู้ออนไลน์ (Portfolio)

Patai เขียนแผนส่งเขตง่ายนิดเดียว : การเขียนแผนระดับประถม บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Unnop เกี่ยวกับ HomeschoolNetwork.Org

Unnop วิธีการใช้งานเว็บไซต์

Suppakrit บทอาขยาน สู่การเรียนรู้

Unnop Tutorial 1 : การใช้งานระบบและการสร้างเครือข่ายบ้านเรียน

Jo เริ่มต้นทำ homeschool #1 การเริ่มต้น

Unnop ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (SAR)

Patai ตัวอย่างการเขียนแผน : การปรับหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนบ้านคุณแม่ เชียงใหม่)

Unnop Tutorial 2 : การเขียนแผนการศึกษาออนไลน์

Unnop แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวบุญจวงสิริสกุล"

Jo เริ่มต้นทำ homeschool #4 เขียนแผน จดทะเบียน

Unnop Tutorial 3 : การเขียนแบบประเมินออนไลน์