บันทึกร่อยรอยการเรียนรู้บ้านเรียนเซเรนา โตซี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการทำบ้านเรียน..ยังงงอยู่..แต่..แน่ใจ100% ว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับลูก..พ่อแม่จะพยายาม..เรียนรู้ร่วมกับลูกนะค้า..เริ่มจาก..ที่นี้ ตอนนี้ 55..
บันทึกร่องรอยการเรียนรู้บ้านเรียนเซเรนา โตซี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มประสบการณ์ 5 กลุ่ม ดังนี้
 
1.กลุ่มประสบการณ์ ด้านภาษา
1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
1.2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ อังกฤษ ญี่ปุ่น
2.กลุ่มประสบการณ์ ด้านอารมณ์และจิตใจ
2.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.2กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านดนตรี
2.3กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
3.กลุ่มประสบการณ์คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3.1กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการทดลอง
 
4.กลุ่มประสบการณ์ การเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิต

4.1.สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

4.2สาระการเรียนรู้พละศึกษา

4.3การเรียนรู้เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ

5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสาและ กิจกรรมสาธารณประโยชน์แบบบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มประสบการณ์ ตามโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสม