บวกเลขจากไม้ไอติม
กิจกรรมนี้แพนเตอร์ออกแบบเองครับ
กิจกรรม : บวกเลขจากไม้ไอติม
 
เป้าหมาย : มีความสามารถในการคิดรวบยอด มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 
ผลที่ได้รับ 
  1. สร้างกิจกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
  2. สามารถบวกเลขได้ถูกต้อง
  3. มีความสุขและสนุกสนานในการทำกิจกรรม
  4. รู้จักหาสิ่งของรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้
  5. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และภูมิใจในตนเอง

พัฒนาการด้านสติปัญญา