เต้นเพลงช้างและเพลงฝนเทลงมา
กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ
วันนี้เด็กๆพากันเต้นประกอบเพลง เต้นเพลงช้างและเพลงฝนเทลงมาอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน