อริยะมารวมกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆ
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
วันนี้เด็กๆมารวมกลุ่มกัน แล้วชวนกันเล่นดินเล่นทรายขายของ