นำทางบันทึก : สิทธิมนุษยชน
การบังคับตัดผมนักเรียนเป็นระเบียบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน
ก็ตามนั้นแหละ ตอนนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการบังคับตัดผมนักเรียนโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยของนักเรียน(จริงๆก็เพื่อใช้ปลูกฝังการเชื่อฟังคำสั่ง และปลูกฝังอำนาจนิยมที่จะทำให้ควบคุมเรื่องอื่นๆได้เช่นกัน)
การที่องค์กรปกครอง หรือ องค์กรเอกชน จะออกกฎข้อบังคับที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไปได้จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมาย และ ประชาชนยอมรับ
แต่ก็ไม่พบกฎหมายว่าให้สถาบันการศึกษาบังคับให้นักเรียนตัดทรงผมตามที่ทางสถาบันกำหนด
และยังขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด๓ ส่วนที่๓ มาตราที่๒๘

"มาตรา ๒๘ (การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ)

บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้"

ก็ตามนี้แหละ อยากบอกว่าเรามีสิทธิ์นะ กฎหมายอยู่นี่ไม่ต้องไปกลัว

by Numthang on Nov 06, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page