กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 17-19 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 1 Marguerite mcGee

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 17-19 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 1 

วันที่ 17 พฤษภาคม2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายวัตถุดิบทำอาหาร 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมขน หาความรู้ในลือกซื้อการวัตถุดิบเพื่อทำอาหารและส่งเสริมริพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 18 พฤษภาคม2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือสมูทตี้ 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 19 พฤษภาคม2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายต้นไม้ 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมขน หาความรู้ในกิจกรรมที่สนใจ และส่งเสริมริพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน