2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 สัปดาห์ที่ 9
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษางานแสดงสัตว์เลี้ยง 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักขายสัตว์เลี้ยงในชุมชน ศึกษาหลักการทำงานของร้านขายสัตว์เลี้ยงในชุมชน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคในชุมชน 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านขายอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคในชุมชน ศึกษาหลักการทำงานของร้านขายอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคในชุมชน 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือเค้กครีม 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้  

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทำเค้กครีมด้วยตนเอง เรียนรู้หลักการทำขนมและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำขนม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน