2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 16-18 สิงหาคม2566 สัปดาห์ที่ 14
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 16 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือการดูแลเสื้อผ้า 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการดูแลเสื้อผ้า 

ผลที่ได้ ผู้เรียนดูแลเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัยู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพทั้งด้านสังคม-ชุมชน ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนในชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักคลีนิครักษาสัตว์ในชุมชน ศึกษาหลักการทำงานของคลีนิครักษาสัตว์ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีจิตสาธารณะ  

วันที่ 18 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร แกงจืดจากผักในสวน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำอาหาร แกงจืดการเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการ 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Aug 28, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง