พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ(beginner)
พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วยแป้นพิมพ์พื้นฐานระดับ1 ด้วยโปรแกรม www.typing.com