The Invisible Classroom - ห้องเรียนล่องหนของเด็กบ้านเรียน


ในโลกการเรียนรู้ของเด็กบ้านเรียน
ห้องเรียนถูกทำให้ล่องหนหายไป
การเรียนรู้ในโลกกว้างจึงชัดเจน

เล่าเรื่องจาก 16 เสียงเล็กๆ ของเด็กบ้านเรียน
เมื่อตำราและหลักสูตรไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด
อิสรภาพทางความคิด
ความเป็นเจ้าของความเข้าใจโลก เข้าใจความต่าง
การเรียนรู้ด้วยตนเองสำคัญกว่า
การเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย
การเรียนรู้รอบตัว
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ต่างหากที่สำคัญกว่า
 


https://www.youtube.com/watch?v=qYY2n9jeJAA

การรวมตัวกันของ 16 เสียงเล็กๆ จากเด็กบ้านเรียน








สายเมฆ - Dancing coach, Founder of MYDA.
   นิเทศศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Communication Management)
   ผู้ก่อตั้ง MY Dance Academy นักเต้น นักแต่งเพลง ทีม Dance ของนักร้องชื่อดัง กอลฟ์ พิชญะ






เอิ๊ก - Bussiness Development Officer.
   ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
   Bussiness Development Officer, Riverside Masterplan co. ltd.
   นักกีตาร์ สมาชิกวง Freak Family

 






หวัน - Freelance Facilitator & Cartoonist.
   ครูนอกระบบ กระบวนกรอิสระ นักจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชน
   นักวาดการ์ตูน อดีตนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 






ผึ้ง - Study in Mass Communication.
  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  นักพูด นักจัดรายการวิทยุ   ผู้ร่วมดูแลกิจการโฮมสเตย์ "บ้านลุงพงษ์" อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


 






แชมป์ - Study in College of Music, Major in Piano.
  นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักเปียโนและครูสอนเปียโน
 









แบงแบง - Disclaim to study in Engineering, Thailand. Waiting for study in USA.
  สละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  เตรียมเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา




ป้อมปืน - Study in Social Entrepreneur.
  นักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์
  อดีตผู้ประสานงานการจัดเวทีพลังเด็กเยาวชน สำนักปฏิรูป
  เยาวชนนักเคลื่อนไหวเครือข่ายเยาวชนการศึกษาทางเลือก 









 
โมกข์ - Study in Alternative Medicine (Naturopathy)
   บ้านเรียนสีเขียว ศึกษาวิชาแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมชาติ
   นักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

 





 
ปู๊นปู๊น - Study in Architechture.
   นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   นักวาดการ์ตูน นายแบบ เจ้าของตำแหน่งเดือนสถาปัตย์ พ.ศ. 2555








ใบคา - Study in Nutrition.
   ผู้ก่อตั้งและบริหาร Cookcool Creative Cooking
   ศึกษาด้านโภชนาการ ด้วยระบบทางไกลของ Oxford University
 







อ้ำ - Study in Social Administration.
   นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   นักกีตาร์ นักกิจกรรม
 






สีน้ำ - Study in Commerce & Accountancy
  นักศึกษาคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นักเปียโน ผู้ช่วยบริหารกิจการสถานีบริการน้ำมันของครอบครัว




 





จันทร์ - Study in Singing & Musician.
  นักร้อง นักดนตรี นักกิจกรรม จิตอาสา บ้านเรียนบ้านสวนป่าสุขใจ จ.ขอนแก่น




 


ซันนี่ - Snooker player, Thailand national team
  นักสนุกเกอร์เยาวชนทีมชาติไทย มือวางอันดับ ๒๐ ของประเทศ
  นักกีฬาโครงการ Sport Hero การกีฬาแห่งประเทศไทย  
  เจ้าของกิจการ Homemade Bekery เค้กพ่อลูก





 

นรินทร์ - Short track speed ice skater, Thailand national youth team.
  อดีตนัก Inline Speed Skate ทีมชาติไทย
  ปัจจุบันเป็นนัก Speed Ice Skate ประเภท Short track ทีมชาติไทย
  ผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว สังกัดอิสระ



 



เบคอน - Gamer, Game Reviewer.
  เซียนเกมส์ นักจัดรายการออนไลน์  
  เจ้าของสัญญาว่าจ้างจากบริษัทต่างประเทศในการทำรายการ Review Game