ทำบุญ-ตักบาตร
พาปู่ย่า ทำบุญ-ตักบาตร กิจกรรมพุทธศาสนา
พาปู่ย่า ทำบุญ-ตักบาตร  
กิจกรรมพุทธศาสนาที่วัด ตะพังทอง
จังหวัดสุโขทัย