วิถึสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพลตรีนายแพทย์ สฤษดิ์วงศ์ และคุณหญิงสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ที่จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ด้วยเชื่อมั่นว่า การแก้ไขปัญหาในสังคมจักต้องอาศัยวิธีคิดที่มีลักษณะสร้างสรรค์ (Innovative) และมีจินตนาการ (Imaginative) นับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 มูลนิธิมีแนวทางการดำเนินงานคือ กระตุ้นประสาน และส่งเสริมให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคิดค้นสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้บรรลุปัญญา ความดี ความงาม มิตรภาพและสันติภาพ โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว[break]

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านทั้งเล่มได้ที่นี่ค่ะ วิถึสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

by Unnop on May 29, 2012

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page