เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาล
เรียนรู้ฤดูกาลผ่านสมุดภาพระบายสี เขียนตามเส้นประ ติดสติกเกอร์
 
กิจกรรม : เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลผ่านสมุดภาพระบายสี
 
เป้าหมาย : มีความสามารถในการคิดรวบยอดและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
 
ผลที่ได้รับ
  1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาล
  2. ได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่น การเขียนตามเส้นประ การจับคู่ การโยงเส้น ระบายสี ติดสติ้กเกอร์ เรียนรู้เส้นต่างๆ
  3. มีความสนใจ สนุกสนานในการทำกิจกรรม
  4. ฝึกการสังเกต การมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรม
  5. ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
บ้านเรียนอบอุ่นรัก 16-02-2565
#แพนเตอร์4ขวบ