Activity: ร่วมกิจกรรมที่สาธิตรามคำแหง
ร่วมกิจวิทยาศาสตร์กับทาง รร สาธิตรามคำแหง
กิจกรรม
1. ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์
2. ปั้นดิน
3. ทำกิจกรรมกลุ่ม