Grammar and punctuation
Grammar and punctuation เรียนภาษาง่ายๆ เชื่อมโยงกับศิลปะ ภาพสีตัดแปะ
ซื้อหนังสือที่ดีช่วยให้การสอนการเรียนรู้ได้ราบรื่น สำหรับ Pre K หากไม่มีประสบการณ์การเป็นครู
หนังสือที่ดีก็สามารถช่วยลำดับการสอนให้คนสอน สอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น
พื้นฐานภาษาเรียนภาษาง่ายๆจากการเชื่อมโยงงานศิลปะ ภาพสีตัดแปะ เด็กน้อยสนุกสนาน
ไม่ต่อต้านการเรียน