หัดใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม paint
ฝึกใช้เม้าส์ด้วยการให้วาดรูปในโปรแกรม paint
ฝึกใช้เม้าส์ด้วยการให้วาดรูปในโปรแกรม paint