Where’s wally now?
หาสิ่งของในภาพให้เจอตามโจทย์ที่ให้ เป็นการฝึกสมาธิ ความอดทน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสนุก