ภาษา : Who am I? (animals)
ทายชื่อสัตว์ Who am I โดยมะฮ์ดีคิดคำถามขึ้นมาเองสดๆทั้งหมด จากประสบการณ์ที่ดูสารคดีต่างๆ