กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่38
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 1 มีนาคม2566

กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือแพนเค้กกล้วย 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

ผลที่ได้ผู้เรียนสามารถทำแพนเค้กเรียนรู้หลักการประกอบอาหารแพนเค้กกล้วย 

วันที่ 2 มีนาคม2566

กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการศึกษาเรื่องทำความสะอาดเสื้อผ้า  

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านมีวินัยและเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลที่ได้ ผู้เรียนศึกษาการซักเสื้อผ้า และตากเสื้อผ้า  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย 

วันที่ 3 มีนาคม2566

กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการดูแลต้นไม้  

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถศึกษาวิธีการและลงมือดูแลต้นไม้ด้วยตนเองได้  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำ เนินการทำ งาน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Mar 23, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง