กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 สัปดาห์ที่40
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

15 มีนาคม 2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือ pancake 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

16 มีนาคม 2566 

กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนน 

เป้าหมาย พัฒนาความรับผิดชอบ ในการดูแลสัตว์เลี้ยง และรับผิดชอบต่อชุมชนในการป้องกันการะบาดของโรคในสัตว์เลี้ยง 

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ รวมทั้งได้รู้จักสถานบริการชุมขน และส่งเสริมิพัฒนาการด้านการเข้าสังคม  พบปะพดคูยกับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ 

สมรรถนะสำ คัญของผู้เรียรีน ความสามารถในการคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อตนเองและสังคม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตวิวิเวิพื่ออยู่ร่วมในสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 

17 มีนาคม 2566 

กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือEnglish breakfast 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิติโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Mar 23, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง