อ่านนิทานก่อนนอนกับพ่อ
นิทานเรื่องริกกี้คุณรถดับเพลิง
เป็นนิทานที่สอนเกี่ยวกับคุณธรรมความมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม และปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เด็ก