อริยะฝึกอ่านและเขียน
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรกับบ้านเรียนสวนลมเจยมาร่วมเรียนรู้กิจกรรมภาษาไทย
วันนี้อริยะฝึกอ่านและเขียนส นคำกับสระ- า