เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้ เด็กๆ กลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพร และบ้านเรียนสวนลมเจย มารวมกลุ่มบุกการเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตามรอยและเรียนรู้การเขียนเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษค่ะ เช่น one two three four five six seven eight nine ten เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสังคมโดยการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของเด็กๆ และพัฒนาการด้านสติปัญญา