ฝึกการทำสมาธิ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
-กิจกรรม ผู้เรียนได้ฝึกการทำสมาธิโดยการนั่งหลับตานับตัวเลขร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน
 
-ประโยชน์ที่ได้รับ ช่วยให้ผู้เรียนมีสติอยู่กับปัจจุบัน ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง เพิ่มความอดทนอดกลั้น ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค์