ฝึกเชื่อมโยงข้อมูลในหัวข้องานบ้านของฉันในรูปแบบMind map
-กิจกรรม ผู้เรียนได้เข้าเรียนในหลักสูตรการฝึกการเชื่อมโยงข้อมูลMind mapในหัวข้องานบ้านของฉัน
 
-ประโยชน์ที่ได้รับช่วยให้เด็กระดมสมองรู้จักสำรวจแนวคิด ความรู้สึกของตัวเองหรือปัญหาที่มี ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้ง2ซีก