ยาใจเล่นต่อเลโก้กับเพื่อนๆ
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ยาใจเล่นต่อเลโก้กับเพื่อนๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพร