การเข้าสังคมของเด็กโฮมสคูล ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้แต่ในบ้านอ

การเข้าสังคมของเด็กโฮมสคูล ไม่ได้จำกัดการเรียนรู้แต่ในบ้านอย่างเดียว​ การเล่นในกลุ่มวััยเดียวกัน คือ​ การสร้างมิตรภาพและการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี