ภาษาไทย​ : อ่านพระราชาเบิ้มจอมเกเร
อ่านนิทานก่อนนอนให้น้องฟังเรื่องพระราชาเบิ้มจอมเกเร
ผลลัพธ์การเรียน
-มีทักษะในการอ่านสะกดคำ
-มีความรักในการอ่าน