2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 20-22 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 19
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 20 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาธนาคาร 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักธนาคารและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานธนาคาร 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 21 กันยายน 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร ไก่ทอด 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำไก่ทอด 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 22 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือตลาดในชุมชน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักตลาดในชุมชนและเรียนรู้ขั้นตอนการเลือกสินค้า 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน