2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 6
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 21 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านหนังสือ 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านหนังสือในชุมชน ศึกษาและเลือกซื้อหนังสือที่ชื่นชอบ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ 

วันที่ 22 มิถุนายน2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือข้าวผัด 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้  

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทข้าวผัดด้วยตนเอง เรียนรู้หลักกาทำขนมและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือร่วมกิจกรรมทางศาสนาฮินดู 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนเรียนรู้ความเชื่อและวัฒนธรรมไทยที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาฮินดู 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ