กีต้าร์กวาดบ้านต้นไม้
กิจกรรมงานบ้าน
วันนี้กีต้าร์ได้ช่วยแม่กวาดบ้านต้นไม้ ดูท่าทาง ตื่นเต้นและสนุกที่ได้กวาดใบไม้ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ และด้านสติปัญญา