วิชาภาษาไทย 3/5/64
วิชาภาษาไทย 3/5/64 เรียนเรื่องพยัญชนะและวรรณยุกต์ ทำใบงานเขียนคำตามคำอ่าน หาความหมายหัดใช้พจนานุกรม
https://www.facebook.com/113722147481104/posts/127558216097497/