ขอรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ข้อมูลในการสำรวจเชิงปริมาณแบบ online
เรื่องของปริมณฑลสาธารณะในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแนวคิดระบบการศึกษาแบบโฮมสคูล ซึ่งขณะนี้กำลังทำ IS หรือ Independent Study โดยเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์อนาคตของระบบการศึกษาแบบโฮมสคูลในสังคมไทย

Links แบบสอบถาม

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHJrNnVyUktzMmJ0Y3VjTUlCWFBFLVE6MQ


คำชี้แจงแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อศึกษาวิเคราะห์เว็บไซต์โฮมสคูลเน็ตเวิร์คดอทโออาร์จี (www.homeschoolnetwork.org) ในฐานะที่เป็นปริมณฑลสาธารณะ และเครื่องมือ ในการส่งเสริมแนวคิดการศึกษาโฮมสคูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงสถาบันที่สังกัด  ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

 

ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จาก admin ของเว็บไซต์ www.homeschoolnetwork.org ในการใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ในการสำรวจครั้งนี้

 

จึงใคร่ขอขอบคุณพระคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ให้ข้อมูล

นายวีระพล บุญเพ็ชร

นักศึกษาปริญญาโท

สาขาสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่