เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นาโกย่า
ทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามฐานต่างๆและบรรยายความรู้ประกอบโดยคุณพ่อและคุณแม่...ของที่มีขนาดเท่ากันแต่น้ำหนักไม่เท่ากัน การเกิดพายุหมุน คาน รอก ดวงดาว คลื่นเสียง แม่สีแสง ฯลฯ