อ่านนิทานก่อนนอน
ฝึกอ่านภาพและพูดข้อความ พร้อมทั้งชี้และกวาดตามอง
กิจกรรม : อ่านนิทานก่อนนอน (อ่านภาพ ชี้มือตาม กวาดตามอง ตั้งคำถามและฝึกอ่านคำศัพท์ 2 ภาษา)
 
สถานที่ : ที่บ้าน
 
เป้าหมาย : มีความเข้าใจในภาษา และภาพ 
 
ผลที่ได้รับ
  1. สามารถอ่านภาพ พูดข้อความด้วยภาษาของตนได้
  2. อ่านตามแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว
  3. ชี้ภาพ กวาดตามอง
  4. ตั้งคำถาม และพูดแสดงความคิดเห็น
  5. ฝึกพูดคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บ้านเรียนอบอุ่นรัก
26 ม.ค.2565

พัฒนาการด้านสติปัญญา