ิิกิจกรรมเรียนภาษาไทย
ตื่นเช้าๆแปรงฟันล้างหน้า หิวตะกร้าเก็บผักในสวน ทำอาหารเช้า
-กิจกรรมภาษาไทย
  ฝึกเขียน
  ฝึกอ่านจำ
-กิจกรรมเสรี
  เล่นกับเพื่อนๆ
  ฝึกใช้โน้ตบุ้ค
_กิจกรรมตอนบ่าย
  พักผ่อน
_กิจกรรมตอนเย็น
 ออกกำลังกาย
  เข้าสวนผักฝึกการปลูก
  ฝึกเก็บผักที่จะนำไปประกอบ
  อาหาร
  ฝึกเก็บผักเพื่อไปส่งตามออ
  เดอร์
  ทำกับข้าวรับประทานอาหาร
 อาหารเย็น พร้อมครอบครัว
 อาบน้ำ ดูหนังรายการที่ชอบ