เรียนรู้สุขศึกษาออนไลน์
กิจกรรมสุขศึกษา
 
วันนี้เรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักและรู้วิธีใช้ช้อน ส้อม จาน การใช้ช้อนกลาง ทางสื่อออนไลน์ในโทรทัศน์สำหรับชั้นอนุบาล3