Baan Kanta - พูดคุยเพื่อพัฒนาการเรียน 22.05.2021
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ผู้จัดการศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้พัฒนาตนเองในเรื่องของความรอบคอบในการทำงาน
เนื่องด้วยการเรียนวิชาหลักผ่าน Time4Learning ทางผู้จัดการศึกษาได้มอบหมายให้ผู้เรียนทำการเรียนโดยศึกษาจาก Time4Learning เองเป็นหลัก โดยมีการให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จากการดึงรายงานในระบบเพื่อดูผลประเมินของ "การทดสอบด้วยตนเอง" Independent Quiz พบว่า ผลจากรายการที่ทำในช่วงท้ายมีคะแนนน้อยลงกว่าปกติค่อนข้างมาก จากการสังเกตการณ์ของผู้จัดการศึกษาและจากการสอบถามผู้เรียน พบว่า ไม่ได้อ่านคำถามและคำตอบให้ถี่ถ้วนเท่าใดนัก หรือค่อนข้างรีบเกินไป
ทางผู้จัดการศึกษาจึงได้ให้คำแนะนำเพื่อให้ปรับปรุงในจุดนี้ เพื่อคงมาตรฐานการเรียนรู้ให้ดีเช่นเดิม ทั้งนี้ได้ทำการทบทวนร่วมกัน รวมถึงคิดวิเคราะห์ในข้อที่ตอบผิดไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรู้ถึงจุดที่พลาดไป