Coding
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียน Coding เรียนรู้ทักษะความคิด การวางแผน อย่างเป็นระบบ
การเรียน Coding จะช่วยเน้นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล เน้นให้เด็ก ๆ มีหลักการวางลำดับขั้นตอนการคิด กระบวนการ เพื่อบูรณาการกับชีวิต และศาสตร์อื่น ๆ รู้จักคิดแบบเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอน ทำงานเป็นกระบวนการ มีเหตุผล รู้แนวทางการแก้ปัญหา เข้าใจความซับซ้อนของปัญหา โดยใช้หลักการพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ