Coding Project 1
ออกแบบภาพด้วยการสร้างโค้ด code.org

by Ali Bros Stories on Jun 01, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page