Library
Reading time at the library
ปลูกฝังการรักการอ่าน
       1. ส่งเสริมการรักการอ่าน 
       2. ส่งเสริมกิจกรรมยามว่าง 
       3. เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ด้านขนมธรรมเนียม ประเพณี จิตใจ อารมณ์ ความคิด ตลอดจนจินตนาการผ่านตัวหนังสือ 

by Ancheera Lerttana on Jun 04, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page