MV รวมงานแอนิเมชั่น #FlipaClip ของน้องฉาย
ตาลายไปกับ MV แอนิเมชั่นของน้องฉาย
 
ปีที่ผ่านมา น้องฉายเขียนการ์ตูนเรื่องราวหลายเรื่องมากๆ ในแอป FlipaClip คุณพ่อเอามาทำแยกเป็นตอนๆ ไม่ไหว ก็เลยรวมมาเป็น MV ยาวๆ แบบตาลาย
 

การเรียนรู้

  • เรียนรู้การทำแอนิเมชั่น
  • เล่าเรื่องราวให้พ่อ แม่ ญาติๆ ฟัง
  • การใช้เทคโนโลยีศิลปะดิจิตอล
  • สะท้อนสังคมผ่านศิลปะตามจินตนาการ

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - เรื่องราวมีเนื้อหาเกี่ยวกับศีลธรรม และสุขศึกษาด้วย

#การสื่อสาร - ศิลปะ แอนิเมชั่น การเล่าเรื่อง การนำเสนอ

#วิทยาการ - เทคโนโลยีการทำแอนิเมชั่น อาชีพแอนิเมเตอร์

#โลกกว้าง - ความสัมพันธ์ของคนในสังคมตามจินตนาการ