อริยะเรียนรู้คณิตศาตร์
ฝึกเขียนเลขตามรอย
วันนี้อริยะฝึกเขียนตามรอยเลข10,11(ไทย-อารบิค)