อริยะเรียนรู้ ท่องสูตรคูณ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
อริยะฝึกท่องสูตรคูณแม่๒กับพี่ยาใจ