กิจกรรม​ฝึกจดรายการผัก​
การจดบันทึกรายการผักทีลงแปลง ฝึกจดจะช่วยว่างแผน​ปลูก
จดชื่อของผักที่ลงแต่ละปี​
เพื่อที่จะคำนวน น้ำหนัก​ของผลิต 
ให้แม่นยำำ​และวนการปลูกได้ตลอดทั้งปี
ได้เรียนเรื่องเกษตรอีกขั้นตอน
ซื้อเป็นตอนหนึ่งที่สำคัญมากต่อการผลิตผักออกมา