เรียนรู้ฝึกฝนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.2
- การดำเนินชีวิต สังคม และวัฒนธรรม - ด้านภูมิปัญญาไทย - ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ประจำบ้าน ฝึก ความอดทน ระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
     ทัศนศึกษา  เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น  เรียนรู้สังคมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่างไป
      ช่วยดูแลรดน้ำพืชผักสวนครัว  กิจกรรมพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาพอเพียง