2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 30-31 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 16

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทำงานประดิษฐ์และตกแต่ง 

 เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านงานประดิษฐ์และตกแต่ง 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักการตกแต่งห้องจากงานประดิษฐ เรียนรู้การทำงานงานประดิษฐ์และตกแต่ง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาเลือกซื้ออาหารสัตว์ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมชนและเลือกซื้ออาหารสัตว์ที่เหมาะสม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 1 กันยายน 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำโรตีไว้รับประทานในครัวเรือน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำอาหาร 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำโรตีได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการแก้ปัญหา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน