Ploy Orapan บึนทึกงานเกษตร 3
น้องโตแล้ว >_<

by Ploy Orapan on Dec 28, 2019


Present : 28/10/2019
Write : 28/12/2019

วันนี้มาตรวจการผลการเจริญเติบโตของน้องมะละกอที่ปลูกไปเมื่อคราวที่แล้วกัน
 
 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง