กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 30พฤศจิกายน 1-2 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่25
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สัปดาห์ที่5 ของการเรียน เราทำกิจกรรมศึกษาเรื่องการคั่วกาแฟ การทำกาแฟจากเครื่องมอคคาพอท และการทำอาหารเมนูแฮมเบอร์เกอ
วันที่ 30  พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการคั่วกาแฟ
เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
ผลที่ได้ ผู้เรียนคัดเลือกเมล็ดกาแฟและลงมือคั่วกาแฟด้วยตนเอง
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในการดำเนินการทำ งาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราทำกาแฟเครื่องมอคคาพอท
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถทำกาแฟจากเครื่องมอคคาพอท
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทำเครื่องดื่ม เรียนรู้หลักทำกาแฟ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำกาแฟ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือเมนูแฮมเบอร์เกอ
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้องโดยผู้เรียนเลือกหาเมนูที่ชอบรับประทาน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้
ในชีวิตวิประจำวัน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน 

by Yada Sukkul on Dec 08, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง